فرایند پذیرش مقالات

مراحل ارسال تا تایید نهایی مقاله

  1. مراجعه به سایت فصلنامه شیمی سبز و فناوری های پایدار
  2. ثبت نام و ارسال مقاله براساس قالب آیین نگارش و ارسال فرم عدم تعارض
  3. بررسی اولیه بصورت هفتگی توسط هیات تحریریه صورت می‌پذیرد و نتیجه از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه اعلام خواهد شد .
  4. درصورت تایید، ضمن ارسال کد مقاله برای نویسنده طرف مکاتبه، مقاله برای داوران ارسال و نتیجه داوری اخذ و اعلام خواهد شد . لازم به ذکر است پیگیری‌ها درخصوص مقاله از طریق اعلام کد مقاله امکان‌پذیر خواهد بود .
  5. نظرات اصلاحی داوران از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه ارسال خواهد شد و نویسنده می بایست نسبت به ارسال پاسخ و انجام اصلاحات ظرف مدت 10 روز اقدام و فایل مقاله نهایی را به سایت فصلنامه ارسال نماید .
  6. پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده یا نویسندگان و تایید مجدد داوران و هیات تحریریه، تاییدیه نهایی به نام نویسنده یا نویسندگان صادر و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .
  7. درصورت رد مقاله، نتیجه از طریق سایت به نویسنده اعلام خواهد شد و سوابق آن در فصلنامه بایگانی می‌گردد.