نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفت کش کاربرد فوتوکاتالیستها در حذف آلاینده های کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 57-71]
 • آلکیل پلی گلیکوزید مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 24-45]

ب

 • باتری های لیتیم-یون مستعمل مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]
 • بازیافت گرافیت مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]
 • بدون حلال طراحی، سنتز سبز و ارزیابی بیولوژیک تتراهیدروپیریمیدین های استخلاف دار به عنوان مهارکنندگان بالقوه استیل کولین استراز [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 57-65]
 • بنروئیل پراکساید بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]
 • بیماری آلزایمر طراحی، سنتز سبز و ارزیابی بیولوژیک تتراهیدروپیریمیدین های استخلاف دار به عنوان مهارکنندگان بالقوه استیل کولین استراز [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 57-65]

پ

 • پلی استایرن انبساطی بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]
 • پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]
 • پیریدو[1 سنتز نانوذرات Ag/KF/CP@MWCNTs با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه بابا آدم جنگلی و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیریدو[1،2-a] ایزوکینولین-4،3- دی‌کربوکسیلات [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 66-76]
 • پیریمیدون بررسی محاسباتی جذب سطحی پیریمیدون بر روی سطح فولرن خالص (C24) و فولرن آلاییده ‌شده با سیلیسیم (SiC23) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 15-28]

ت

 • تخریب کاربرد فوتوکاتالیستها در حذف آلاینده های کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 57-71]
 • تورم طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

ج

 • جذب سطحی بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 46-56]
 • جذب سطحی بررسی محاسباتی جذب سطحی پیریمیدون بر روی سطح فولرن خالص (C24) و فولرن آلاییده ‌شده با سیلیسیم (SiC23) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 15-28]
 • جذب کریستال ویولت بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 46-56]

ح

 • حذف آلاینده بررسی محاسباتی جذب سطحی پیریمیدون بر روی سطح فولرن خالص (C24) و فولرن آلاییده ‌شده با سیلیسیم (SiC23) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 15-28]
 • حسگر بررسی محاسباتی جذب سطحی پیریمیدون بر روی سطح فولرن خالص (C24) و فولرن آلاییده ‌شده با سیلیسیم (SiC23) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 15-28]

خ

 • خالص سازی مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]

ر

 • رنگ فلورسانس تولید نقاط کوانتومی کربنی از ائوزین Y و بررسی ویژگی‌های ساختاری و خواص نوری آنها [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 29-38]
 • روش پلیمریزاسیون تزریق آغازگر بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]

س

 • سارکوزین طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با کمپلکس پالادیوم فندایون سارکوزین [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 39-46]
 • سنتز مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 24-45]
 • سنتز سبز طراحی، سنتز سبز و ارزیابی بیولوژیک تتراهیدروپیریمیدین های استخلاف دار به عنوان مهارکنندگان بالقوه استیل کولین استراز [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 57-65]
 • سنتز سبز تولید نقاط کوانتومی کربنی از ائوزین Y و بررسی ویژگی‌های ساختاری و خواص نوری آنها [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 29-38]
 • سنتز هیدروترمال تولید نقاط کوانتومی کربنی از ائوزین Y و بررسی ویژگی‌های ساختاری و خواص نوری آنها [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 29-38]
 • سورفکتانت مروری بر ساختار، خواص و روشهای سنتز آلکیل پلی گلیکوزیدها [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 24-45]
 • سینتیک پلیمریزاسیون بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 46-56]

ض

 • ضد سرطان طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با کمپلکس پالادیوم فندایون سارکوزین [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 39-46]

ع

 • عامل شبکه ساز طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

ف

 • فراترکیب سنتزپژوهی و شناسایی مولفه‌های کاربرد نانوشیمی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 14-23]
 • فندایون طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با کمپلکس پالادیوم فندایون سارکوزین [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 39-46]
 • فوتوکاتالیست کاربرد فوتوکاتالیستها در حذف آلاینده های کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 57-71]

ق

 • قلع طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]

ک

 • کمپلکس پالادیوم (II) طراحی، سنتز و برهمکنش DNA با کمپلکس پالادیوم فندایون سارکوزین [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 39-46]
 • کیتوسان بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 46-56]

گ

 • گیاه بابا آدم جنگلی سنتز نانوذرات Ag/KF/CP@MWCNTs با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه بابا آدم جنگلی و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیریدو[1،2-a] ایزوکینولین-4،3- دی‌کربوکسیلات [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 66-76]

م

 • مهارکننده استیل کولین استراز طراحی، سنتز سبز و ارزیابی بیولوژیک تتراهیدروپیریمیدین های استخلاف دار به عنوان مهارکنندگان بالقوه استیل کولین استراز [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 57-65]
 • مولفه‌های کاربردی سنتزپژوهی و شناسایی مولفه‌های کاربرد نانوشیمی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 14-23]

ن

 • نانوذرات Ag/KF/CP@MWCNTs سنتز نانوذرات Ag/KF/CP@MWCNTs با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه بابا آدم جنگلی و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیریدو[1،2-a] ایزوکینولین-4،3- دی‌کربوکسیلات [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 66-76]
 • نانورس لاپونیت RD بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 46-56]
 • نانوشیمی سنتزپژوهی و شناسایی مولفه‌های کاربرد نانوشیمی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 14-23]
 • نانوکامپوزیت طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی محاسباتی جذب سطحی پیریمیدون بر روی سطح فولرن خالص (C24) و فولرن آلاییده ‌شده با سیلیسیم (SiC23) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 15-28]
 • نقاط کوانتومی کربنی (CQD) تولید نقاط کوانتومی کربنی از ائوزین Y و بررسی ویژگی‌های ساختاری و خواص نوری آنها [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 29-38]
 • نور مرئی کاربرد فوتوکاتالیستها در حذف آلاینده های کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 57-71]

ه

 • هیدروژل طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 46-56]
 • هیدرومتالورژی مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-14]