داوران

نشریه پیرو قوانین Cope می باشد. براساس کمیته اخلاق انتشار یا OPE وظایف داوران عبارتند از:

  1. داور باید امانتداری را درکلیه مراحل داوری مقالات رعایت کند.
  2. داور حق ندارد از مقاله ای که برای داوری دراختیارش قرار داده اند، کپی تهیه کند.
  3. داور حق ندارد مقاله ای را که برای داوری در اختیارش قرار داده اند، بی پاسخ بگذارد و نویسنده معطل شود.
  4. داور ( و اعضای هیات تحریریه) حق ندارند از داده ها، تفاسیر و  بحث های مطرح شده درمقاله بدون اجازه مولف مقاله استفاده کنند.
  5. داور باید در اسرع وقت نسبت به انجام داوری مقاله اقدام کند و نتایج را بر اساس استاندارد مشخص و با دلایل معین به سردبیر اعلام کند.
  6. درصورتی که داور مشکوک شود که نویسنده مقاله عمل خلاف اخلاق پژوهش یا اخلاق انتشار مرتکب شده است (انتحال، انتشار مجدد و تقلب در جمع آوری و آنالیز داده ها و … )، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند.