بر اساس نویسندگان

آ

 • آریائی منفرد، محمد هادی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ا

ب

 • بخشی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

پ

ت

ج

ح

ر

 • رضایتی، پژمان [1] استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

س

 • سالاری، رضا [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سالاری، شهرزاد [1] بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران
 • سرائیان، احمد رضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرلکی، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سرلکی، احسان [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سلطانی فیروز، ناهید [1] پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ش

ص

 • صدیق، هادی [1] استادیار واحد توسعه تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

ط

 • طاهری، سلمان [1] عضو هیات علمی- پژوهشکده فناوریهای نوین- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ع

ق

 • قریشی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ک

گ

م

ن

ی

 • یزدانی، فرشاد [1] پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 • یوسفی، حسین [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان