بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • بخشی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

پ

س

ش

ط

  • طاهری، سلمان [1] عضو هیات علمی- پژوهشکده فناوریهای نوین- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ع

ق

  • قریشی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ک

گ

م

ی