شیمی سبز و فناوریهای پایدار (GCST) - اصول اخلاقی انتشار مقاله