شیمی سبز و فناوریهای پایدار (GCST) - فرایند پذیرش مقالات