شیمی سبز و فناوریهای پایدار (GCST) - پرسش‌های متداول