تهیه کامپوزیت کربن نیترید گرافیتی و بررسی نقش کاتالیزوری آن در سنتز دی هیدرو کینازولینون‌

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 87-96

نجم الدین عزیزی؛ آسیه آژدری؛ الهام طهان پسر؛ هاله ثنایی شعار


مروری بر مواد فعال سطحی زیستی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 100-119

مصطفی غفوری گوراب؛ حسین غفوری؛ شهرزاد جوانشیر


نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 120-142

مینا کردحیدری؛ سید مهدی جعفری؛ الهام اسدپور