تاثیر اختلاط هضم شده با پسماندهای‌جامد‌آلی‌شهری در تولید بیوگاز از طریق مجموعه دستگاهی هضم‌بیهوازی بسته تحت شرایط مزوفیلیک

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

گروه شیمی- دانشکده علوم پایه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-اسلامشهر-تهران-ایران

چکیده

افزایش سرعت و نرخ فشار تولید بیوگاز و نیز افزایش ترکیب نسبی بیومتان در بیوگاز سبب افزایش بهره وری و کارایی بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اختلاط هضم شده با پسماندهای جامدآلی شهری در تولید بیوگاز تحت شرایط مزوفیلیک از طریق مجموعه دستگاهی هضم بیهوازی بسته است. در این تحقیق فرایند تولید بیوگاز تحت شرایط بیهوازی در دومرحله آزمایشگاهی انجام می‌شود. خوراک آزمایش نخست شامل پسماندجامدآلی خانگی خرد شده است که تحت فرایند هضم بیهوازی در شرایط مزوفیلیک قرارمی گیرد و خوراک آزمایش دوم شامل پسماندجامدآلی خانگی خردشده بعلاوه هضم شده حاصل از آزمایش نخست است که در شرایط مشابه با آزمایش نخست تحت شرایط هضم بیهوازی قرارمی گیرد. نرخ فشار⸲ حجم⸲ سرعت و ترکیب نسبی بیوگاز تولیدی در دو آزمایش موردبررسی قرارمی گیرد. بر اساس یافته های آزمایشگاهی و نتایج میزان و نرخ تولید بیوگاز تولیدی آزمایش اول بسیار پایین و فاقد بیومتان است. درصورتیکه نتایج آزمایش دوم علاوه بر وجود بیومتان در بیوگاز تولیدی⸲ نشان‌دهنده نرخ فشار و سرعت بیومتان تولیدی بسیار بیشتر از آزمایش نخست است بطوریکه در حالت پیک تولید بیوگاز فشار بیومتان حاصل از آزمایش دوم 9/5برابر آزمایش نخست است. در نتیجه حضور و ترکیب هضم شده با پسماندجامدآلی شهری سبب افزایش سرعت و نرخ فشار بیوگاز تولیدی و نیز اطمینان از وجود یا افزایش ترکیب نسبی متان در بیوگاز خواهدشد.

کلیدواژه‌ها