سنتز چند جزیی نانوذرات اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین ها با استفاده از الکتروسنتز به عنوان روشی مؤثر، کار آمد و دوست دار محیط زیست

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج

2 کرج- دانشگاه ازاد اسلامی- واحد کرج- گروه شیمی

چکیده

در این پژوهش، با استفاده ار روش الکتروسنتز مشتقاتی از نانو ذرات اسپایرو اکس ایندول دی هیدرو پیریدین سنتز شد. این واکنش شامل تراکم سه جزیی و تک مرحله ای 3،1- اینداندیون، آیزاتین و 2- نیترو ایمیدازولین در محیط پروپانول و درحضور سدیم برومید به عنوان الکترولیت حامل و در یک ظرف غیر مجزا بود. ابتدا اثر پارامترهایی چون جریان، دما، حلال و نوع آند مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که بهترین دما و جریان برای این واکنش 50 درجه سانتیگراد و جریان 800 میلی آمپرمی باشد. تولید انیون پروپانول در سطح کاتد سبب تولید آنیون اینداندیون می شود که در ادامه یک تراکم نووناگل اتفاق می افتد که با یک افزایش مایکل و سپس یک حلقه زایی درون مولکولی محصول تولید می شود. این روش دارای چندین مزیت است که از آن جمله می توان به،دوستدار محیط زیست بودن، شرایط ملایم انجام واکنش، عدم نیاز به کاتالیزگر و حلال آلی و سادگی روند جداسازی محصول اشاره کرد. ساختار همه ترکیبات پس از خالص سازی با طیف سنجی زیر قرمز (IR)، رزونانس مغناطیس هسته 1HNMR ،13CNMR ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری تعیین شد

کلیدواژه‌ها