روش کارآمد سنتز ۴-آریلیدین-۲-آلکیل‌تیو-H۴-تیازول-۵-اون ها با استفاده از روش سایشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- پژوهشکده فناوریهای نوین- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 پژوهشکده فناوریهای نوین-پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3 عضو هیات علمی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

امروزه سنتز سبز ، ملایم و ساده مولکول‌های آلی مورد توجه محقیقین قرار‌گرفته است. همچنین کاهش استفاده یا حذف مواد خطرناک از اهداف شیمی‌سبز است.در این پژوهش یک روش ساده و کارآمد برای سنتز 4-آریلیدن-2-آلکیل‌تیو-H4-تیازول-5-اون‌ها ، تیوازلاکتون ها ، از طریق تراکم آلدئید با دی‌تیوکربامات حاوی گروه کربوکسیلیک اسید از طریق واکنش سایشی و بدون حلال شرح داده شده است. از مزایای اصلی این روش می توان به راندمان خوب تا عالی ، روش آسان و سنتز مولکول‌های پیچیده از مواد اولیه ساده اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها