طراحی و ساخت هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA به منظور حذف قلع از پساب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 پژوهشکده مهندسی نفت-پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران-تهران-ایران

3 پژوهشکده فناوری های پاک

چکیده

در پژوهش حاضر، هیدروژل نانو کامپوزیتی کیتوسان، 2-اکریل 2- متیل 1- پروپان سولفونیک اسید و آکریلیک اسید، اتصال عرضی شده با متیلن بیس اکریل آمید و پلی اتیلن ایمین به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد برای حذف کاتیون‌های فلز سنگین قلع سنتز شد. به منظور همافزایی در افزایش مقدار جذب و بهبود استحکام ساختاری هیدروژل از نانو ذرات سیلیس در ساختار جاذب استفاده شد. شناسایی ساختار و اطمینان از تشکیل شبکه سه بعدی هیدروژل نانوکامپوزیتی توسط آزمون های FT-IR و TGA انجام شد. علاوه بر آن عملکرد هیدروژل در جذب کاتیون فلز قلع و قابلیت جاذب در تعدد فرایند جذب از آزمون ICP استفاده و مطالعه ترمودینامیکی و ایزوترم‌های‌ جذب بررسی شدند.
نتایج نشان داد که جذب کاتیون قلع از مدل هم دمای جذب لانگمویر پیروی می‌کند و ظرفیت جذب mg/gr 88/188 است. علاوه بر این، کاهش کمتر از 7٪ ظرفیت جذب پس از چهار چرخه متوالی جذب، قابلیت استفاده مجدد از هیدروژل نانو کامپوزیتی Co[CHITOSAN-AMPS-AA] / PEI-MBA را برای کاربردهای عملی و در مقیاس بزرگ تصفیه پساب تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات