بررسی جذب سطحی رنگ کاتیونی کریستال ویولت بر روی هیدوژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، تبریز، ایران

2 گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه پیام نور

چکیده

کریستال ویولت یکی از رنگهای آزو کاتیونی است که در خیلی از زمینه ها کاربرد فراوانی دارد و در کنار این کاربردها مضراتی نیز دارد که اگر وارد آب و فاضلابها شود برای انسان و اکوسیستم مضر خواهد بود. روشهای زیادی بیان شده که برای حذف این رنگ و رنگها از آبها که ما در این کار از روش جذب سطحی بر پایه هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کیتوسان استفاده کرده ایم. در این پژوهش هیدروژل نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه کامپوزیت کیتوسان و سلولز در حضور نانوذرات لاپونیت RD مغناطیسی به دست آمد و برای جذب رنگ کاتیونی کریستال ویولت از محلولهای آبی استفاده شد. نانوکامپوزیتهای بدست آمده با تکنیک های TGA،TEM ،FE-SEM ،XRD و VSM مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مهمی مانند اثر ،pHسینتیک جذب، ایزوترم جذب رنگ و اثر دما که بر فرآیند جذب سطحی رنگ کریستال ویولت اثر میگذارد، بررسی و مطالعه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که جذب رنگ کریستال ویولت بر روی هیدروژل نانوکامپوزیت مورد نظر بترتیب با مدل سینتیک شبه مرتبه دوم، مدل ایزوترمی لانگمویر، فرآیند جذب گرماگیر و خود به خودی مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات