سنتز نانوذرات Ag/KF/CP@MWCNTs با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه بابا آدم جنگلی و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیریدو[1،2-a] ایزوکینولین-4،3- دی‌کربوکسیلات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ، مازندران

2 گروه شیمی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

در سال های اخیر روشهای سبز به ویژه استفاده از عصاره‌‌های گیاهی در سنتز نانوذرات فلزی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، بیوسنتز نانوذرات Ag/KF/CP@MWCNTs با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه بابا آدم جنگلی انجام شد. عصاره‌ گیاهی در فرایند سنتز نانوذرات نقش کاهنده و پایدارکننده را داشت. ساختار و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با روشهای پراش سنجی پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراکندگی پرتو ایکس (EDX)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) تایید شد. سپس از نانوذرات بدست آمده در سنتز مشتقات پیریدو[1،2-a] ایزوکینولین-4،3- دی‌کربوکسیلات با استفاده از یک واکنش چهار جزئی و تک ظرفی بین ایزوکینولین، دی‌آلکیل‌استیلن دی‌کربوکسیلات، آلدهیدهای آروماتیک، مالونونیتریل به عنوان کاتالیست در حلال استونیتریل و در دمای اتاق استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات