تهیه نانو کاتالیزور بازی سرامیکی بر پایه پوسته تخم مرغ به روش امواج التراسونیک و بررسی عملکرد آن در سنتز برخی ترکیبات دارویی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشکده صنعت نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت

چکیده

در این پژوهش، نانو کاتالیزور بازی سرامیکی بر پایه پوسته تخم مرغ به روش امواج التراسونیک از پسماند مواد غذایی تهیه شد. زرده، سفیده و لایه سفید متصل به پوسته تخم مرغ بطور کامل جدا شد. برای جدا کردن ناخالصی‌های موجود در این ترکیب، پوسته کاملا با آب و اتانول شستشو داده شد. برای تهیه نانو ذرات این کاتالیزور از امواج حمام التراسونیک استفاده شد. توزیع اندازه ذرات پوسته تخم مرغ در حلال اتانول توسط دستگاه زتا-پتانسیل اندازه گیری شد. فعالیت شیمیایی این کاتالیزور به‌وسیله دستگاه زتا-‌پتانسیل (پتانسیل تعلیق کلوئیدی) بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از طیف زتا-پتانسیل نشان می‌دهد که بار سطحی کاتالیزور مثبت می‌باشد. ریخت شناسی نانو ذره‌ با میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM که مجهز به واحد طیف سنجی اشعه X (EDX) بررسی شد. تصویر به‌دست آمده در این طیف وجود ترکیبات کلسیم و منیزیم در کنار هم را نشان می‌دهد. پوسته خارجی تخم مرغ دارای ترکیبات معدنی فراوانی است. ترکیباتی چون کلسیم کربنات، کلسیم فسفات و منیزیم کربنات موجود در این ترکیب نقش کلیدی را در این کاتالیزور به‌عهده دارد. این کاتالیزور دوستدار محیط زیست برای کاتالیز کردن سنتز برخی از ترکیبات دارویی از طریق واکنش تک ظرفی استفاده شد. سپس برخی از ترکیبات آلی با استفاده از این کاتالیزور در حلال اتانول و در شرایط رفلاکس سنتز شد. روش پیشنهادی چندین مزیت از جمله تهیه آسان، زمان واکنش کوتاه، راندمان بالا، و بازیابی آسان کاتالیزور را ارائه می‌دهد. باتوجه به نتایج به‌دست آمده از داده‌های طیفی زتا-پتانسیل سازوکاری برای سنتز ترکیبات دارویی گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات