بررسی محاسباتی جذب سطحی داکاربازین بر روی سطح نانو خوشه بریلیم اکساید با استفاده از نظریه تابعیت چگالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، تهران، ایران

2 گروه شیمی دارویی،دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران

چکیده

در این مطالعه، عملکرد نانوساختار نانو خوشه بریلیم اکساید (Be12O12) به عنوان جاذب و حسگر برای حذف شناسایی، و دارورسانی دارو ضد سرطان داکاربازین، با استفاده از نظریه تابعی چگالی مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر منفی انرژی جذب سطحی نشان داد که برهم‌کنش داکاربازین با نانوساختار از لحاظ تجربی امکان‌پذیر است. مقادیر منفی تغییرات آنتالپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس نشان داد که جذب سطحی داکاربازین بر روی سطح بریلیم اکساید گرما‌زا و خودبه‌خودی می‌باشد. مقادیر ثابت تعادل ترمودینامیکی نشان‌دهنده آن بود که برهم‌کنش داکاربازین با بریلیم اکساید برگشت‌‌ پذیر، دو ‌طرفه و تعادلی است. نتایج حاصل از محاسبات اوربیتال‌های طبیعی پیوندی نشان داد که جذب داکاربازین بر روی سطح نانو خوشه بریلیم اکسایدخالص، به-دلیل عدم تشکیل پیوندهای کوالانسی میان‌جاذب و جذب‌شونده، ماهیتی فیزیکی دارد. اثر حلال بر روی فرآیند جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به‌دست‌ آمده نشان داد که حضور حلال، تأثیر خاصی بر فرآیند جذب سطحی نداشته و برهم‌کنش داکاربازین با نانوساختار در هر دو فاز خلا و آب خوب است. طیف‌های چگالی حالات محاسبه شده، نشان داد که مقدار گاف انرژی بریلیم اکساید کاهشی ٪50 را در حین برهم‌کنش با داکاربازین تجربه نموده و میزان آن از 8 به 4 الکترون ولت، کاهش یافته است. در نتیجه از این نانوساختار می‌توان به عنوان اصلاح‌گری جدید برای ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای شناسایی داکاربازین، همچنین جاذبی برای حذف آن و یک نانوحامل برای دارورسانی آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات