توسعه روش استخراج نقطه ابری برای پیش تغلیظ و اندازه گیری اسپکتروفوتومتری فنیل آلانین از نمونه های دارویی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده فناوری های پاک

2 پژوهشکده فناوریهای پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران،

چکیده

فنیل آلانین جزء آمینواسید‌های ضروری است که در اثر کمبود آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز، در مایعات بدن تجمع پیدا کرده و باعث آسیب‌های عصبی و بیماری فنیل کتونوریا می‌شود. این بیماری ارثی بوده و علایمی چون اختلالات رفتاری، اختلالات حرکتی و عقب ماندگی ذهنی دارد. در این پژوهش از روش استخراج نقطه ابری و روش اسپکتروفتومتری UV ، برای جداسازی و پیش تغلیظ فنیل آلانین موجود در نمونه های دارویی استفاده شد. استخراج در حضور سورفاکتانت نایونی لوریل الکل اتوکسیله در حضور سولفات مس در دمای 60 درجه سانتیگراد انجام شد. پس از جداسازی فاز غنی از سورفاکتانت با سانتریفوژ،این قاز با اتانول به حجم 1 میلی لیتر رقیق شده و سپس حجم مناسبی از آن برای سنجش فتومتری به مینی سلول کوارتز منتقل شد. پارامترهای موثر در جداسازی نظیر pH ،دما، مقدار الکترولیت و حجم محلول سورفاکتانت بررسی و شرایط بهینه جداسازی تعیین شد. در حالت بهینه حد آشکارسازی و گستره خطی سنجش 1/0 و 1000-1 میلی گرم برلیتر و انحراف استاندارد نسبی 9/0% بدست آمدند. روش پیشنهادی با موفقیت برای تعیین مقدار فنیل آلانین در نمونه های تجارتی داروهای کلشی سین، سیپروفلوکسازین و کوتریماکسوزول استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات