نویسنده = سیما سالاروندیان
بررسی واکنش ترکیبات دارای متیلن فعال با مشتقات آلوکسان در آب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 47-55

محمدباقر تیموری؛ سیما سالاروندیان