کلیدواژه‌ها = الکترود آهن
حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی با استفاده از فرایند الکتروفنتون

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 63-69

خدیجه اکبری ولشکلایی؛ شهلا فتحی؛ فرشته چکین