کلیدواژه‌ها = سموم دفع آفات کشاورزی
نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 120-142

مینا کردحیدری؛ سید مهدی جعفری؛ الهام اسدپور