اولویت بندی نیروگاه های حرارتی دارای قابلیت بازیافت CO2 در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی / گروه پژوهشی شیمی و فرآیند ، پژوهشگاه نیرو

چکیده

مطالعه در مورد بازیابی و بکارگیری گاز CO2 در دودکش نیروگاه های حرارتی کشور در سه سطح قابل بررسی است. در سطح اول به بررسی شرایط نیروگاه از نظر موقعیت جغرافیایی، تجهیزات و پارامترهای عملیاتی و آمادگی برای نصب و یکپارچه سازی سیستم بازیافت پرداخته می شود. در سطح دوم تمرکز مطالعات بر روی انواع فناوری‌های بازیابی CO2 قابل اجرا در نیروگاه‌های کشور است. و در نهایت سطح سوم که به مطالعه فناوری های موجود و محصولات قابل تولید از لحاظ پیشرفت و بلوغ فناوری، چشم انداز اقتصادی، حجم CO2 بازیافتی، تاثیرات زیست محیطی فناوری بکاربرده شده و ... می پردازد. این مقاله به مطالعات در سطح اول می پردازد و با در نظر گرفتن شرایط نیروگاه های حرارتی ایران سعی دارد تا امکان بکارگیری و آمادگی آن ها را در راستای توسعه فناوری بازیافت و بکارگیری گاز CO2 بررسی نماید. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بدین منظور بکار گرفته شده است و چهار بازار مصرف عمده موجود در کشور که در حال حاضر قابل تصور است بررسی شده اند: تزریق به مخازن نفت و گاز، کارخانجات سیمان و بتن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع کوچک و شهرک های صنعتی. در پایان لیستی از نیروگاه‌ها که از لحاظ شرایط عملیاتی مناسب بکارگیری در راستای بازارهای مصرف هستند، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها