مروری بر غیرفعال شدن کاتالیست SAPO-34 در واکنش تبدیل متانول به الفینها: تشکیل کک و مکانیسم تولید آن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2 پژوهشکده مهندسی شیمی و نفت- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3 استاد - دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تبدیل گاز طبیعی و زغال سنگ به متانول و در ادامه تولید اتیلن و پروپیلن از متانول (فرآیند MTO) یک مسیر صنعتی شناخته شده برای تولید عمده الفینها می باشد. در طی دهه های گذشته محققین بطور گسترده ای برروی فرآیند تبدیل متانول به الفینها با استفاده از کاتالیست SAPO-34 مطالعه کرده اند. کاتالیست SAPO-34 به عنوان کاتالیست منتخب برای تولید انبوه الفینها از متانول در مقیاس صنعتی شناخته شده است، هر چند کک گرفتگی و غیرفعالسازی این کاتالیست یکی از چالش های اجتناب ناپذیر در این فرآیند محسوب می شود. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله مروری به مطالعه تشکیل کک و مکانیسم تولید آن پرداخته شده است. بدیهی است با شناسایی مکانیسم تشکیل کک شناخت دقیق تری از راه های جلوگیری از آن می تواند حاصل شود.

کلیدواژه‌ها