مروری بر روش های بیولوژیک (سبز)سنتز نانوذرات و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی گلستان

2 موسسه آموزش عالی بهاران، گرگان،ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه با توجه به کاربرد گسترده نانو‌‌ذرات در صنایع مختلف، سنتز آن‌ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روشها به سه دسته کلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می‌‌شوند. با توجه به معایب روش‌‌های شیمیایی و فیزیکی توجه محققان به روشی کم هزینه و بی ضرر برای محیط زیست جلب شده است که تحت عنوان روش بیولوژیک (سبز) می‌‌باشد. در این مطالعه به مرور روش سبز و مزایای آن و همچنین کاربردهای آن صنایع غذایی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها