مروری بر فناوری کاربردی نانو فتوکاتالیزگرها در حذف آلاینده‌های محیط زیست

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

مجتمع آموزش عالی گناباد

چکیده

در سالهای اخیر ،فوتوکاتالیز به سبب کاربردهای نویدبخشش از جمله تجزیه فوتوکاتالیزگری آلاینده‌‌های آلی، کافت فتوکاتالیزی آب ،تبدیل انرژی خورشیدی و گندزدایی بسیار مورد توجه واقع شده است. در این مقاله مروری به مطالعه فوتوکاتالیزورها به منظور تجزیه نوری آلاینده ها می پردازیم. همچنین عوامل عمده موثر بر توسعه فوتوکاتالیزورهای کارآمد نیز به اختصار مورد بحث قرار می گیرند. سازوکارهای خاص مرتبط با بهره-گیری فوتوکاتالیزگری برای تجزیه مواد رنگی در فاز مایع تحت تاثیر تابش نور مرئی نیز مورد بررسی قرار می گیرند. استفاده از نانوفوتوکاتالیزگرها مزایای زیادی را در این زمینه به همراه خواهد داشت که مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین دیدگاههایی در مورد آخرین چالشهای پیش رو و جهت گیری های جدید در حوزه رو به رشد تحقیقات فوتوکاتالیزوری ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات