سنتزپژوهی و شناسایی مولفه‌های کاربرد نانوشیمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی شیمی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران

چکیده

نانوشیمی یکی از زمینه‌های مهم پژوهشی و کاربردی است که می‌تواند به ارتقای توسعه‌ پایدار منجر شود. بنابراین نگرشی جامع و نظام‌مند به موضوعِ نانوشیمی با تمرکز بر کاربردهای این صنعت دارای اهمیت بسیار است. مطالعه‌ حاضر با هدف شناسایی مولفه-های کاربرد نانوشیمی در ایران انجام گردید. روش پژوهش در این مطالعه‌، رویکرد سنتزپژوهی (فراترکیب) است. جامعه‌‌ آماری، شامل تمامی پژوهش‌های داخلی در زمینه‌ کاربرد نانوشیمی از سال 1380 تا 1401 می‌باشد که با جستجوی نظام‌مند و با رعایت معیارهای ورود و خروج بررسی شد و در نهایت از مجموع 345 پژوهش یافت‌شده به زبان فارسی، 9 سند که بیشترین انطباق را با معیارها داشتند، انتخاب شده و پس از کدگذاریِ مفاهیم و تحلیل و ترکیب اسناد منتخب، مدلی با 70 مفهوم، 12 مقوله و 5 مقوله‌ هسته‌ای شناساسی گردید. مقوله‌های هسته‌ایِ 5 گانه شامل: حیطه‌های‌ سلامت، خلاقیت، زراعت، اقتصاد و محیط زیست است که هر یک شامل مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط به خود می‌باشند. با توجه به یافته‌ها ضروری است که پژوهشگران با در نظر داشتن مولفه‌های کاربرد نانوشیمی، در راستای تلاش‌های انجام شده، با درک همه‌جانبه از چالش‌های این حوزه به تکمیل هدفمند خلأهای مربوطه اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها