طراحی، سنتز سبز و ارزیابی بیولوژیک تتراهیدروپیریمیدین های استخلاف دار به عنوان مهارکنندگان بالقوه استیل کولین استراز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی آلی-دانشگاه صنعتی قم

چکیده

مجموعه ای از مشتقات تتراهیدروپیریمیدین-4-یل) پیریدین 6(a-e) عنوان مهارکننده های استیل کولین استراز(AChE) طراحی و در شرایط سبز بدون حلال در حضور مایع یونی تترابوتیل فسفونیوم هیدروژن سولفات سنتز شدند. ساختارهای شیمیایی تمام ترکیبات جدید سنتز شده با روش های طیف سنجی شامل FT-IR, 1HNMR, 13CNMR و تجزیه عنصری تایید شد. در ادامهفعالیت مهارکنندگی این ترکیبات بر آنزیم AChE در شرایط in vitro بررسی شد کهنتایج نشان داد که تمام مشتقات سنتز شده فعالیت مهاری AChE خوبی را نسبت به دونپزیل به عنوان داروی استاندارد با مقادیر IC50 در محدوده 0.08 تا 0.1 میکرومولار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات