تولید نقاط کوانتومی کربنی از ائوزین Y و بررسی ویژگی‌های ساختاری و خواص نوری آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

نقاط کوانتومی کربنی، عضو جدیدی از خانواده‌ی نانوذرات کربنی با خواص نوری منحصربه فرد هستند و در سال‌های اخیر توجه طیف وسیعی از محققان حوزه‌های مختلف علمی و فنی را به خود جلب کرده‌اند. در این پژوهش، از روش هیدروترمال برای سنتز نقاط کوانتومی کربنی فلورسنت از منبع کربنی ائوزین Y استفاده شده است. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نقاط کربنی تهیه شده با استفاده از روشهای مختلف، شامل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پراکندگی نور پویا (DLS) و پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با تکنیک‌های TEM و DLS نشان می‌دهند که نقاط کربنی مورد نظرکروی، با توزیع اندازه باریک (زیر 7 نانومتر) و بار سطحی منفی در حدود 4/9- میلی ولت هستند. نتایج طیف‌سنجی FT-IR وجود اجزائ ساختاری ائوزین بر روی نقاط کوانتومی کربنی را نشان می‌دهد. مطالعه‌ی طیف فوتولومینسانس این نانوذرات در محدوده‌ی تحریک با طول موج‌های 290-360 نانومتر خاصیت نشر وابسته به تحریک را تأیید می‌کند. با توجه به سمیت ناچیز این نانوذرات می‌توان آنها را به عنوان جایگزین ائوزین Y در کاربردهای زیستی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات