بررسی سنتز پلی استایرن انبساطی به روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در روش صنعتی تولید پلیمر پلی استایرن انبساطی هر دو آغازگر به ‌طور کامل در همان ابتدا وارد راکتور می‌شود. در این مطالعه، روش تولید پلی استایرن انبساطی به روش متداول، مشکلات این روش و همچنین نحوه پیاده سازی روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر و سینتیک پلیمریزاسیون روش جدید مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد که با پیاده سازی روش تزریق چند مرحله‌ای آغازگر زمان انجام فرایند به دلیل انجام پلیمریزاسیون مرحله اول در دمای بالا کاهش یافته و به دلیل تزریق آغازگر در چندین مرحله، کنترل سوسپانسیون ساده‌تر خواهد بود. با پیاده سازی روش جدید می‌توان زمان کل فرایند را تا 40% کاهش داد و به دنبال آن بدون نصب تجهیزات جدید تولید پلیمر را افزایش داد. با استفاده از روایط سینتیکی بدست آمده برای روش تزریق آغازگر در این مقاله می‌توان درصد تبدیل هر مرحله را با روایط سینتیکی بدست آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات