کاربرد فوتوکاتالیستها در حذف آلاینده های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

مجتمع آموزش عالی گناباد

چکیده

استفاده از آفت کش های کشاورزی در سالهای اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است و این موجب نفوذ این آلاینده ها به آبهای محیط زیستی گردیده است.استفاده از مواد کارا برای حذف این آلاینده ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در بین روشهای موجود استفاده از فوتوکاتالیستها کارایی بسیار بالایی دارد .این مواد می توانند در حضور نور خورشید آلاینده ها را تخریب کرده و از بین ببرند. جذب نور خورشید منجر به تحریکات مولکولی در فوتوکاتالیست می شود و به گروههای عاملی موجود در آفت کشها حمله میکند و آنها را از بین می برد. مطالعات زیادی در زمینه حذف آفت کش ها انجام شده است و لازم است بررسی میزان و دامنه تاثیر سموم بر محیط زیست ادامه یابد. در این مقاله ما به مشکلات آفت کش ها و انواع آن و استفاده از انواع فوتوکاتالیستهای کارا در حذف این آلاینده ها می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات