نانولیپوزوم در سیستم انتقال دارو

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرمان، ایران

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

وزیکول های فسفولیپیدی یا نانولیپوزوم ها از اجتماع فسفولیپید ها در محیط مائی به دور هم بوجود می آیند. البته دراکثر مواقع کلسترول نیز اضافه می کنند تا خاصیت سیالیت غشا را کنترل کنند و نانولیپوزوم های سنتزی پایدارتر شود. برای کاربردهای مختلف به لیپوزوم هایی با ویژگی های مختلف نیاز است. برای به دست آوردن لیپوزوم هایی با ویژگی های متمایز و دلخواه می توان با اصلاح سطحی آنها تا حدودی به این مقصود رسید. با اصلاح سطحی و به دست آوردن ویژگی های جدید، طیف کاربردهای لیپوزوم ها به عنوان حامل در سیستم های دارورسانی نوین بسیار گسترش یافته است. امید است که در آینده ی نه چندان دور، این سیستم های دارورسانی نوین بر پایه نانولیپوزوم ها، گره گشای درمان بسیاری از بیمارانی باشدکه بیماری آنها در حال حاضر امکان درمان ندارد.

کلیدواژه‌ها