نویسنده = الهام اسدپور
مروری بر روش های بیولوژیک (سبز)سنتز نانوذرات و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-11

الناز شاهکوه محلی؛ الهام اسدپور؛ الیا شاهکوه محلی


نانوریزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی برای مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 120-142

مینا کردحیدری؛ سید مهدی جعفری؛ الهام اسدپور