مروری بر روش‌های بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون ضایعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران-ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نظر به افزایش روزافزون استفاده از باتری های لیتیم-یون، توسعه فناوری بازیافت باتری های لیتیم-یون مستعمل به تدریج توجه ها را به خود جلب کرده است. گرافیت یکی از حیاتی ترین مواد برای باتری های لیتم-یون است که بازیافت آن به عنوان ماده مورد نیاز در آند باتری های لیتیم-یون باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ورود گرافیت به محیط زیست منجر به آلودگی محیط زیست و هدر رفتن منابع می شود. در این تحقیق، آخرین پیشرفت های تحقیقاتی برای بازیافت گرافیت از باتری های لیتیم-یون مستعمل مرور شده است. بر این اساس فرآیندهای پیش عملیات، خالص‌سازی و اصلاح ساختار گرافیت (به روش هیدرومتالورژی) بعنوان سه مرحله کلیدی برای استفاده مجدد گرافیت در آند باتری های لیتیم-یون با جزئیات معرفی شده‌اند و در نهایت روش مناسب با توجه به پتانسیل های کشور برای بازیافت باتری های لیتیم-یون معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات